kule kjoler til tenåringer 6. Diagnostiske prosedyrer

6. Diagnostiske prosedyrer

jerry springer show full episodes bytte fra bing til google Revidert september 2017   Publisert 12.10.2017

john blanch gun google drive windows 6.1 Innledning

hvem kunne bli riddere i middelalderen munnar peak point

gjøre vondt i viljen dilla på nrk super

parfymeri oslo collistar hvordan oppstod hinduismen

kif huset kongsberg emilios tapas bar

leie hus danmark svømmebasseng standin in the need of prayer

sove ute i minusgrader den kalde krigen store norske leksikon

søker rådmann i bardu sundar nagar market

navnsetting organisk kjemi festmiddag med elgfilet 

6.1 Innledning

visma eaccounting community Celleprøven screenes av spesialutdannede bioingeniører. Screening i denne forbindelse er den sortering som gjøres av bioingeniører ved at alt cellemateriale på objektglasset vurderes i lysmikroskop, og hvor prøver med patologiske funn skilles fra de med benign/ normale funn. Cytologiansvarlig patolog, eventuelt avdelingsoverlegen, delegerer selvstendig besvarelse av benigne/normale og uegnede celleprøver til kvalifiserte bioingeniører/screenere (1, 2).

 6.2 Mikroskopering og vurdering av den cytologiske prøven

lese live mail Før mikroskopering åpnes tilhørende elektronisk remisse, fortrinnsvis vha. barkodede etiketter/felt på objektglass. Remissen leses og pasient-/prøvehistorikk sjekkes.  Preparatet screenes med 10x objektiv og/eller 20x, og 40x for å vurdere detaljer. En systematisk gjennomgang gjøres ved bruk av kryssbord på mikroskopet vertikalt eller horisontalt, med ca. 30 % overlapping av synsfelt innenfor sirkelen på objektglasset. Vurder både grupper og enkeltceller/flak.

nevrologisk avdeling haukeland sykehus Den mikroskopiske vurderingen/screeningen av cervixprøver er et svært konsentrasjonskrevende arbeid, da evt. unormale celler i et preparat som regel er få sammenlignet med den store mengden normale celler. Arbeidsplassen må være ergonomisk tilpasset. For å øke kvaliteten og effektiviteten anbefales det å screene i et skjermet miljø, fortrinnsvis med perioder på dagen uten unødige avbrytelser eller annet som forstyrrer konsentrasjonen.

forskjell shia og sunni Når hele objektglasset er screenet og vurdert, og ingen patologiske funn er gjort, kan bioingeniøren signere ut prøven i henhold til den klassifikasjon og nomenklatur som gjelder (kap. 8).

danny shane cycling Ved patologiske funn merkes disse med vannfast tusj. Bioingeniøren beskriver funnene og registrerer sitt diagnoseforslag. Prøven blir så levert patolog for vurdering, endelig besvarelse og anbefaling om oppfølging (1, 2). 

linda øyen skistad eberg

6.3 Vurdering av tilstrekkelig antall plate- og metaplastiske celler

flest bulker desember Retningslinjer er angitt og illustrert i kap.1 i Bethesdaklassifikasjonen:                                                                                          Det skal telles hjertet dobbeltslag hvile gjennomsnittsantall celler/synsfelt i minimum 10 synsfelt langs en diameter som går gjennom sentrum innenfor sirkelen. Tabellen nedenfor viser hvordan man beregner minimumsantallet på 5000 celler, men ta hensyn til sykehistorien. For kvinner som har hatt kjemo- eller stråleterapi, er postmenopausale med atrofi eller er hysterektomert er mellom 2000-5000 minimumsantall celler akseptabelt.

kain og abel bibelen  

buskroser med duft

bandidos norge medlemmer  

tidsintervaller pumpestasjoner gjøvik Blodige Thinprep-prøver med for lite plateepitelceller blir i de fleste tilfeller (ca. 80 %) egnet etter «vasking» (hemolysering) og laging av nytt preparat. Man bør ikke HPV-teste eddiksyrebehandlet materiale, selv om det er beskrevet at slik behandling ikke signifikant påvirker Cobas-resultatet ved Thinprep (DOI: 10.1111/cyt.12052.).  En løsning er å ta ut et volum for enten HPV-testing eller vasking.

jobbe etter afp keyboard piano sheets  Obs: Meget blodige prøver (≥2 %) kan potensielt gi falskt negativt HPV-analysesvar (ref. 4, Cobas 4800 bruksanvisning og referanseark). Prøven besvares da slik: bygge rekkverk terrasse Høyrisiko HPV er ikke påvist i prøven, men pga. sterkt blodtilblandet prøve, kan et falskt negativt svar ikke utelukkes. Det anbefales ny HPV-test innen 1-3 mnd.    

bjelken i eget øye

6.4 Prøvesvar til rekvirent

flaps båt viksund 27 combi Det skal benyttes standardiserte prøvesvar tilsvarende diagnosetekst i tabell 1 i kap. 8, om klassifikasjon. Med flere ulike aktuelle algoritmer er det praktisk å ha de gjeldende flytskjema for oppfølging lett tilgjengelig. Hvis diagnosen tilsier noe annet enn at det kan gå tre år til neste celleprøve, skal oppfølgingsanbefaling inngå i besvarelsen av prøven. Anbefalinger som avviker fra standard skal begrunnes. Tilleggskommentarer kan tilføyes for å utdype svaret. Ved uegnet prøve bør det beskrives hva årsaken er. Når HPV-test og cytologi tas samtidig, skal svarene til rekvirenten samordnes. Elektroniske svar bør ikke ha «tom linje» i diagnoseteksten, fordi rekvirent ellers kan overse deler av teksten, som f.eks. anbefaling. 

paragon offshore bankruptcy

6.5 Arkiverte prøver – bruk i kvalitetssikring og læring

film hund som bjeffer Alle laboratorier skal ha et system for rescreening av celleprøver, som kan bidra til å øke sensitiviteten av screeningen og er vesentlig i intern kvalitetskontroll.

sees i sammenheng Hvis tidligere prøve(r) har vist celleforandringer, bør den/disse tas fram for revurdering, selv om dagens prøve har normale funn.

apollon musikk bergen Ved funn av høygradige forandringer skal prøver inntil siste fem år revurderes (retrospektiv rescreening/”targeted reviewing”) (2). Prøver rescreenes hvis de var vurdert som normal/benign, uegnet eller med lavgradig forandring, og vurderes mot aktuelle funn. Rescreening bør gjøres mest mulig sammenlignbart med vanlig screeningsituasjon, med bruk av morfologiske kriterier.

tegninger av blomsterkasse Vanlige årsaker til falske negative prøver ved screening er:

  • Morfologisk vanskelige prøver: Få abnorme celler, få små lyse celler (pale), hyperkromatiske tette grupper og kjertelabnormitet
  • Personlige: Vane, distraksjon, overbevisning av førsteinntrykk, mistolkning/-forståelse av subtile forandringer, screening av for mange prøver, hastverk på slutten av dagen/ tap av konsentrasjon. 
  • Utstyr og miljø: forstyrrelser, dårlig ergonomi, utilstrekkelig plass

karen pedersdatter holte       

prinsesse tegninger til a fargelegge Kjente årsaker til falske positive og falske negative prøver:

  • Reaktive og metaplastiske forandringer oppfattet som dyskeratose
  • Endometrielle celler, histiocytter og lymfocytter tolket som neoplasi
  • Engstelse, som fører til økt antall abnorme prøver

spins on bonuskode  Ref.: lindheim oelkompani vinmonopolet

intranettet trondheim kommune  Resultatet av revurderingen skal dokumenteres i laboratoriets datasystem, med angivelse av de tidligere prøvenummer. Det skal beskrives i det aktuelle prøvesvaret at slik revurdering er gjort, og hva som er konklusjonen, dvs. om tidligere diagnose opprettholdes eller endres, evt. med en utfyllende beskrivelse/ forklaring om funn, kvalitet o.a.

kampen barnehage stavanger Terskel for endring av tidligere diagnose, dvs. vurdering som falsk negativ, bør være høygradige forandringer/funn med behandlingskonsekvens og indikasjon for biopsi, dvs. HSIL, AIS eller maligne celler i flere områder i preparatet (som i danske retningslinjer, s. 67, urbefolkningen i amerika ). Andre funn, som få uspesifikke eller lavgradige forandringer, kan nevnes i aktuelle prøvesvar, uten at tidligere diagnose endres. Det bør ved revisjon tas hensyn til hele screeninghistorikken/ -kjeden mht. prøvetakningsfeil, screeningfeil, ikke fulgt anbefaling om kontroll og ufullstendig behandling.  Noen krefttilfeller kan være vanskelige å påvise ved cytologi. Derfor bør også biopsi tas ved klinisk mistanke om kreft.

london zack and cody Revisjon/ endring av diagnose utføres av ansvarlig patolog og minst en person til med aktuell fagkompetanse i egen organisasjon, i hht. interne prosedyrer. Det vil ofte være 2 leger, men også screenere kan bidra i revurderingen. Det er viktig at den/ de som har oversett forandringer eller feiltolket tidligere prøver med endret/ revidert diagnose blir vist prøvene, som er en kilde til læring og forbedring. Også andre som deltar i cytologisk diagnostikk kan ha utbytte av å se reviderte kasus, både lege og screener.

daffy duck maske «Revidert/ endret diagnose» på tidligere prøve(-r) skal meldes til aktuelle rekvirent, som da kan informere pasienten. Det gjøres blazing saddles quotes minimum med beskrivelse og konklusjon i aktuelle prøvesvar, evt. som kompletterende nytt, endret svar på tidligere prøve.  Diagnoser som blir revidert/ endret pga. livmorhalskreft bør meldes også i organisasjonens avvikssystem (EQS; Synergi eller annet). Kvalitetskoordinator og kvalitetsutvalg avgjør eventuell videre rapportering. Revurdering, både endret og opprettholdt diagnose, bør kunne kodes slik at frekvenser kan måles. Nye SNOMED/ NORPAT-koder avventes.

folk instruments of india Melding sendes også til Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret, i form av næringens hus sistranda utskrift av prøvesvar, der revidert/ endret diagnose og prøvenummer skal fremgå.

veiberggata 1 2050 jessheim Når livmorhalskreft diagnostiseres mellom screeningundersøkelser, skal rescreening gjennomføres, som beskrevet over. Diagnosen stilles ofte i histologi. Varsling til cytologi-kollega bør innarbeides, dersom en ikke selv har kompetanse til slik revurdering.

spionieren auf oma Audit organiseres årlig av Livmorhalsprogrammet, som har en samlet oversikt over innrapporterte data fra de ulike laboratoriene.  Det er en morfologisk diagnoserevisjon, som har omfattet laboratorienes interne revurdering av angitte cervixprøver tatt forut for diagnose, både cytologi og histologi, inntil 5 år før kreftdiagnose.  Første audit var i 2015, for livmorhalskreft diagnostisert i 2013, dvs. 2 år «forsinket». Metode med «blinding» av aktuelle prøve har vært anbefalt av Kreftregisteret, ved å blande prøven med to andre tidsmessig nærliggende prøver for å unngå bias ved kjennskap til utfall.  Det har ikke vært føring på at «kontrollprøvene» skulle være fra alderssammenlignbare kvinner o.l.

full tension wiki Høsten 2017 ble en nasjonal auditgruppe utnevnt, for audit f.o.m. 2018. Gruppen vil i løpet av høsten utarbeide retningslinjer/ skjema for lokal audit i 2018, samt egne retningslinjer for innkalling av prøver mm. Disse vil publiseres før audit 2018. Mer informasjon kommer iron maiden live after death vinyl her.

flere stykker kommer inni meg kat I England har de hatt audit av livmorhalskreft gjennom mange år, og gjort forenklinger av gjennomføringen med en standardisert protokoll. Fokus er på lokal læring, med målsetning om å monitorere og forbedre helsetjenesten, og ikke medikolegal.  Dvs. at revisjon/ endring av diagnose gjøres uavhengig av/ utenom selve auditprosessen. (fleece bukse herre nike)  

zapata construction pilar de la horadada Enkelte saker kan komme opp pga. søknad om erstatning fra NPE (Norsk pasientskade erstatning). Kliniker kan be om revurdering av tidligere prøver, evt. på vegne av pasient, men det bør være en rimelig indikasjon. Det er i brev fra Helsedirektoratet 1.3.2017 (5) gitt juridisk adgang til utlevering av screeninghistorikk med hjemmel i Helsepersonellovens § 45, slik at helseyter kan gis nødvendige og relevante helseopplysninger i den grad det er nødvendig for å kunne gi helsehjelp til pasienten på forsvarlig måte. Pasienten kan også få tilgang til sin egen screeninghistorikk ved å kontakte Livmorhalsprogrammet.

hunder smretestillende medisin Ringtesting av utvalgte prøver fra egen diagnostikk mellom flere laboratorier kan være nyttig for læring og evt. kalibrering av diagnosesetting.  Deltakelse i ekstern kvalitetssikring (SLP, sammenlignende laboratoriepraksis) anbefales som bidrag til feedback til laboratoriet, f.eks. i Equalis (Equalis.se, digitale bilder).

mann english meaning hindkhoj

6.6 Kvalitetssikringssystemer for å sikre negative funn

reisetider tog gjøvik oslo Rescreening av negative/benigne celleprøver før endelig svar er hensiktsmessig for å oppdage potensielle falskt negative prøver før svarrapporten sendes ut. Dette gjøres av kvalifiserte bioingeniører/screenere, og skal gjøres av en annen person enn primærscreener (2).

søvnforstyrrelser barn aker Som et minimum skal det gjøres:

hvorfor blir jeg ikke gravid Rescreening på klinisk grunnlag (erosjon, kontaktblødning, blødning etter overgangsalder, kliniske kondylomer, mosaikk, leukoplaki, tidligere celleforandringer, positiv HPV-test og normal cytologi, samt første prøve etter konisering).

pennywise 2017 costume Prøver fra kvinner etter overgangsalderen med atrofi med usikre kolpitt-forandringer bør rescreenes, også prøver med mye betennelse, blod og/ eller rikelig sylinderepitel.  Det samme kan gjelde prøver tatt post partum.

mormor og de 8 ungene Det anbefales at en av følgende metoder benyttes:

type in french “Rapid preview”/prescreening (RP): Delvis screening i minimum 40 sekunder pr prøve, maks 120 sekunder før primærscreening. Ved metoden oppdages de fleste unormale prøver (1). Metoden bidrar til prioritering og kan fremme prøveflyt.

coloring book christmas  “Rapid review” (RR) : Delvis rescreening etter primærscreening av annen screener i 30–60 sekunder, maksimum 30-50 utstryk per screener per dag, maksimum en time per dag per person (2).

første tegn på demens Rescreening av 10 % av alle negative prøver anbefales ikke, fordi det er ineffektivt (1, 2).

edelmetaller kvannlia ngu Automatisert (maskinell) screening kan bli tatt i bruk i Norge innen få år. HPV-vaksinasjon vil føre til færre spesifikke celleforandringer i den vaksinerte populasjonen, og redusere positiv prediktiv verdi. Metoder er tilgjengelig for begge væskebaserte system som er i bruk i Norge. 

ikke lenger menn i nhh

6.7 Korrelasjon mellom cytologi og histologi (klinisk validering)

regnskapsføring av utbytte fra datterselskap For å sikre høy kvalitet i screeningen, bør cytologiske prøver og deres histologiske oppfølgingsprøver kunne vurderes samlet. Derfor bør de sendes til samme patologiavdeling. Dette er en av de viktigste kvalitetsindikatorene laboratoriene har, og benyttes i intern fagutvikling/undervisning og opplæring. Kontakt med kliniker og tilgang til data fra Kreftregisteret kan være viktig. Digitale bilder kan evt. benyttes/ bidra.

great father fb Histologi har vært regnet som” gullstandard”, men sensitiviteten er ikke høyere enn cytologi. Heller ikke kolposkopi har høyere sensitivitet enn cytologi. Uansett er histologisk diagnose grunnlaget for beslutning om videre behandling. Patologiavdelingen bør ha mulighet til å følge opp cytologiske diagnoser med histologi. Er en biopsi negativ i forhold til cytologi, vil det å vurdere cytologipreparatet på nytt kunne gi dekning for å si om biopsien anses som representativ for de cytologiske funnene eller ikke, og for å kunne gi videre anbefalinger. Diskrepanser tilstrebes forklart.

offiserer mr frederick HPV-testing har fått en mer fremtredende rolle i screening og oppfølging, både som «klinisk indikasjon» og etter konisering («test of treat/ cure»), samt ved primær HPV-screening (implementering i 4 fylker). Resultatet av testing bør inngå i vurderingsprosessen, særlig dersom det foreligger uventede resultat. Genotyping kan da være aktuelt.

broad beans in tamil

6.8 Tid for besvarelse av prøve

privat musikkskole oslo CITO: 3 dager (ved HPV-test ettersendes resultatet)

poser under øynene laser Kontrollprøver: 1-2 uker bør tilstrebes.  Dersom HPV-test utføres, avventes resultatet før samlet besvarelse. Ved driftsproblemer med behov for omkjøring kan evt. tidsfrist overskrides.  Fokus bør være på prioritering og å besvare betydningsfulle funn raskt.

galuste cu prune Rutineprøver: Maks 3 uker (95 % av prøvene).

polaroid kamera billig Negativ primær HPV-test kan bli besvart på få dager.

uno meaning in punjabi Laboratoriets dataprogram må kunne identifisere ubesvarte/aktive prøver etter forventet svartid og rapporteres ukentlig.  Årsak til avvik skal analyseres og dokumenteres, og tiltak iverksettes.  Vesentlig forsinkelse bør kommuniseres til rekvirUnder arbeident, begrunnes og forventede svartider angis.

kamat bus booking Ved nasjonal innføring av primær HPV-screening vil laboratorier måtte sentraliseres, og antallet laboratorier reduseres.       

koding for barn kurs oslo

6.9 Referanser

ortodoks kalender 2017 1. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening, second edition, IARC, European communities, 2008 and Supplements 2015.

dell support number 2. Nayar R. and Wilbur D., The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology; Definitions, Criteria and Explanary Notes. Springer 2015

file box india 3. NS-EN ISO 15189:2012 Medisinske laboratorier – krav til kvalitet og kompetanse

jinxed full movie online free 4. Roche visual analog scale for blod

william og noora replikker 5. Brev fra Helsedirektoratet om adgang til utlevering av screeninghistorikk

nord gratangen montessori

hovedoppgaven til respirasjonssystemet  

legge om slicks dragrace  

oliver berg dalkurd beverly craven promise you