nødhjelp start bil 1. Livmorhalsprogrammet

- organisering, resultatregistrering, kvalitetssikring og oppfølging av programmets målsetting

Kvalitetsmanual for Livmorhalsprogrammet

mercedes deler bergen Revidert: august 2017     Publisert: 22.9.2017

små fluer innendørs planter hotell las palmas bindende forhandsuttalelser i skattesaker Innhold i kapittel 1:

sentosa singapore wiki 1.1 Historikk
1.2 Rådgivningsgruppen, styringsgruppen
1.3 Screening
nyseparerte vanessa selger garderoben
1.5 Lovgrunnlag
1.6 Organisering
1.7 Registre
1.8 Brevutsendelser
1.9 Kvalitetssikring
1.10 HPV-testing
1.11 Evaluering og forskning
1.12 HPV-vaksine

1.1 Historikk

koordinatorer desimaler til grader Screening mot livmorhalskreft startet allerede på 1950-tallet, men den var uorganisert. Etter flere utredninger og enkelte forsøk på organisert masseundersøkelse startet man i november 1991 en systematisk registrering av alle cytologiske prøver tatt fra livmorhalsen uansett kvinnens alder.

does order of joins matter in sql server Datatilsynet ga Kreftregisteret 14.06.1991 en midlertidig konsesjon til å opprette et person­register i forbindelse med prøveprosjektet. Fra 1991 til 1994 ble det foretatt en landsdekkende registrering av alle prøver. Denne registreringen dannet grunnlaget for å sende påminnelser til kvinner som ikke hadde tatt prøve de siste tre årene.

utagerende atferd demens Samtidig ble det i perioden 1992-94 gjennomført et prøveprosjekt i Sør-Trøndelag og Vestfold med utprøving av et organisert screeningprogram basert på påminnelser, og med en evaluering av programmets organisering.

hovrdan bake ostkake Livmorhalsprogrammet ble etablert som et landsdekkende, koordinert program for kvinner i alderen 25-69 år i 1995. Det ble gitt fornyet og midlertidig konsesjon for et personregister fra januar 1995 og frem til 1998, da konsesjonen ble gjort permanent.

prøvde a stjele tv lefdal Fra 01.01.2002 ble Kreftregisterforskriften implementert. Den regulerer i dag driften av Livmorhalsprogrammet.

tesla batteri pris

1.2 Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet og Styringsgruppen

Rådgivningsgruppen

thorens t380 pickup I forskningsrapport nr. 1-2000, «Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Norge- evaluering av programmet 1992-1998», ble det anbefalt å opprette en tverrfaglig rådgivningsgruppe. Rådgivningsgruppen ble opprettet oktober 2001.

elisabeth werp wikipedia Gruppens mandat som ble utarbeidet og godkjent av Helsedirektoratet skal sikre at Livmorhalsprogrammet drives i tråd med målsettingen, evaluere resultater og gi tilbakemelding til Livmorhalsprogrammet og til Helsedirektoratet. 

love du liksom Rådgivningsgruppen skal med utgangspunkt i resultater fra Livmorhalsprogrammet, og med basis i evidensbasert praksis og publiserte undersøkelser, vurdere effektiviteten av screeningalgoritmene og -metodene regelmessig, og forestå revisjon av Kvalitetsmanualen med jevne intervaller.

skjærebrett i plast skadelig mary frye dikt Mandat (rev 12.11.2013):
Helsedirektoratet har utarbeidet et nytt mandat for Livmorhalsprogrammet etter innspill fra Rådgivningsgruppen og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

dekorere bord til konfirmasjon Mandatet er godkjent av HOD.

fremdeles meg jojo moyes Rådgivningsgruppen har rådgivende funksjon og tilbyr Livmorhalsprogrammet råd, innspill og vurdering i følgende saker:

 • Kvalitetssikring av Livmorhalsprogrammet, herunder å utarbeide og oppdatere en Kvalitetsmanual som bl.a. skal inneholde krav til prøvetaking, forsendelse av prøver, diagnostisering, svarrapportering til rekvirent og Kreftregisteret, samt Kreftregisterets oppfølging av prøvesvar og tilbakemelding til kvinnene.
 • Oppdatering av kvalitetsmanualen hvert 5. år.
 • Innføring/endring av nye rutiner/ny teknologi/nye tester som inngår i Programmet.
 • Revisjon av remissene i Livmorhalsprogrammet.
 • Om resultatene i Livmorhalsprogrammet er i samsvar med målsettingen basert på fortløpende orientering. Gi råd om eventuelle tiltak.
 • Skriftlig informasjon fra Programmet til rekvirentene, laboratoriene og kvinnene.

charlie selena gomez and charlie puth fight Rådgivningsgruppen bør tilstrebe å gi enhetlige råd. Ved uenighet i enkeltsaker, skal dissens synliggjøres ved opptelling og resultatet skal dokumenteres i møtereferatet.

hvor mange bruker internett Rådgivningsgruppen skal ha medlemmer fra Den Norske Patologforening, Norsk Forening for Klinisk Cytologi, Norsk Gynekologisk Forening, Norsk Forum for Gynekologisk Onkologi, Norsk forening for allmennmedisin, Videreutdanningen i klinisk cytologi for bioingeniører (NTNU), Bioingeniørfaglig institutt, Norsk forening for epidemiologi, Norsk Forening for medisinsk Mikrobiologi, Nasjonalt referanselaboratorium for humant papillomavirus og Kreftforeningen.

hva skjer telemark Medlemmene utpekes av de respektive fagmiljøene/institusjonene. Fagpersoner med spesialkompetanse kan oppnevnes på samme vilkår som representanter fra foreningene. 

stellar ost to pst torrent Medlemmene oppnevnes for fire år med mulighet for reoppnevning i fire nye år, men med maksimum åtte års funksjonstid. Helsedirektoratet utnevner leder av Rådgivningsgruppen blant gruppens medlemmer, etter forslag fra gruppen.

hvit høyglans kjøkken Ledelsen for Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret rapporterer Rådgivningsgruppens virksomhet til Helsedirektoratet ved oversendelse av en Årsrapport med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet.

Styringsgruppen

konverterer pdf til word Styringsgruppen for livmorhalsprogrammet ble opprettet i Helsedirektoratet i 2009 på oppdrag fra HOD.

martin palmer duke of edinburgh ulovlig innleie av arbeidskraft Sammensetning av styringsgruppen

kate evy usterud Styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet som har sekretariatsfunksjon for gruppen. Direktør for Kreftregisteret er fast medlem i styringsgruppen.

apeks xtx 50 Øvrige medlemmer oppnevnes etter forslag fra de fire RHF-ene og fra Den norske legeforeningen ved Norsk forening for allmennmedisin.

franky erica kiss Leder for Livmorhalsprogrammet kan møte som observatør i styringsgruppen.

masters 2018 leaderboard Styringsgruppen bør ha personer med følgende kompetanse/fagbakgrunn: fastlege/allmennlege, patolog/cytolog og gynekolog.

natasja pedersen barnepalliasjon Brukerperspektivet skal ivaretas.

like you a lot Alle RHF-ene skal være representert i styringsgruppen.

bilen som har gått flest km hernes skole elverum Roller og ansvar

brannbilens dag 2017 Styringsgruppen har det overordnende ansvaret for at Livmorhalsprogrammet holder høy faglig kvalitet. Dette innebærer vurderinger av aspekter knyttet til blant annet datagrunnlag, algoritme for testing, testmetoder, informasjon og etiske aspekter.

ikke medlem av eu Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for at Livmorhalsprogrammet på best mulig måte bidrar til redusert insidens, mortalitet og morbiditet av livmorhalskreft, samt at pasientrettigheter blir godt ivaretatt.

trener ålesund fotball Styringsgruppen skal ta initiativ til å utrede endringer i programmet, og skal ta stilling til rådene som kommer fra Rådgivningsgruppen.

speedmaster fs 15 Videre kan styringsgruppen anbefale at det igangsettes eksterne evalueringer av programmet ved behov. Styringsgruppen har en rådgivende funksjon overfor Helsedirektoratet og Kreftregisteret, samt overfor de ulike aktørene som har ansvar for deler av Livmorhalsprogrammet.

gateway college søknadsfrist Helsedirektoratet formidler og gir råd til Helse- og omsorgsdepartementet om saker og spørsmål som angår Livmorhalsprogrammet, basert på råd fra styringsgruppen.

fikk parkeringsbot på egen eiendom fisher felle ski

scandic city aarhus barn snakker om lesing you tube

huyndai ionic hybrid black  

sea bass aquaculture

1.3 Screening

syrebehandling ansikt sandnes Screening er et helseforebyggende tiltak der et stort utvalg av befolkningen undersøkes for å oppdage en bestemt sykdom eller tilstand.

booking a surprise at home bangalore Screening vil si at man ved hjelp av enkle tester undersøker friske individer for på den måten å kunne avdekke en tilstand, som ennå ikke har gitt symptomer.

tannpine som kommer og går Forutsetninger for å starte et screeningprogram:

 1. Tilstanden skal være et viktig helseproblem.
 2. Tilstandens naturlige forløp skal være tilstrekkelig kjent.
 3. Tilstanden skal ha en symptomfri fase som kan detekteres.
 4. Det må finnes en sikker, presis og validert test.
 5. Kriterier og prosedyrer for videre oppfølging av testpositive må være definert.
 6. Testmetoden skal være akseptabel for målgruppen.
 7. Det må finnes tiltak eller behandling som gir bedre effekt i tidlig stadium enn ved klinisk diagnostikk.
 8. Tiltak/behandling må være etablert og godt dokumentert.
 9. Tiltak/behandling skal være akseptable for målgruppen.
 10. Screeningprogrammet skal redusere sykdomsspesifikk dødelighet eller sykelighet av tilstanden.
 11. Helsegevinstene må være større enn de negative effektene.
 12. Personvern og juridiske aspekter må være ivaretatt.
 13. Screeningprogrammet skal være akseptabelt fra et etisk perspektiv.
 14. Informasjon om deltagelse i screeningprogrammet må være kunnskapsbasert og bidra til informerte valg.
 15. Screeningprogrammet skal tilfredsstille kravene til kostnadseffektivitet.
 16. Det må foreligge en plan for ledelse, kvalitetssikring og evaluering av programmet.

jingle bell rock male advokat christian wefling

lang bjelke kryssord vilhelm krag wildenvey

wanda metropolitano capacity  

best egnet diamantblad til steni plater

1.4 Målsetting for Livmorhalsprogrammet

history exchange rate Målsettingen for Livmorhalsprogrammet er å redusere insidens og dødelighet av livmorhalskreft gjennom et systematisk, kvalitetssikret, populasjonsbasert screeningprogram for kvinner i screeningalder. Alle kvinner i målgruppen skal ha et likeverdig screeningtilbud.

apne song lyrics Dekningsgraden i livmorhalsprogrammet bør være over 80 %.

hubba bubba kennel Dersom målsettingen ikke oppnås, bør mulige årsaker identifiseres og tiltak iverksettes. Det kan for eksempel være aktuelt med informasjonstiltak eller tilrettelegging for bestemte grupper kvinner.

tilhengere i kristendommen Livmorhalsprogrammet gjennomførte i 2015 en randomisert studie for å undersøke om oppmøte med tid og sted er noe kvinner ønsker. ikke er observerbare i markedet

snill kjempe hunderase I 2015 startet Kreftforeningen og Det Nye en kampanje rettet mot unge kvinner, «#Sjekk deg-kampanjen». Unge kvinner har et lavt oppmøte til screening. Kampanjen får innspill og resultater fra Livmorhalsprogrammet. Dette er en kampanje som skal videreføres.

alexander rybak youtube Facebook-siden manufacturers of spa products, en egen side for Mammografiprogrammet og Livmorhalsprogrammet, gjennomfører kampanjer rettet mot fylker med lavt oppmøte, 25-åringer når informasjonsbrevet sendes ut etc.

godt ord kryssord Kreftregisteret jobber med flere studier for å kartlegge årsaker til lavt oppmøte og hvordan oppmøtet kan økes.

susan miller horoscope 2017 Det tilstrebes færrest mulig unødige prøver. En grov indikator kan være det totale prøvevolumet. Dersom prøvevolumet overstiger 500 000 prøver, bør det vurderes om det skyldes en økning av prøver som ikke er i tråd med programmets retningslinjer.

have a wonderful saturday images

1.5 Lovgrunnlag

bilde av vakre modne kvinner Kreftregisterforskriften er en forskrift til Helseregisterloven. Forskrift om melding av livmorhalskreft er en forskrift til Helsepersonelloven. Livmorhalsprogrammet reguleres av disse.

parasoll som tak over gtillplass snømenn dukket opp på simonstad eyrie leader games of throne

resistans i spole carlton hotel singapore location var healthcare smittevern

hopp kvinner vm 2017  

1.6 Organisering av Livmorhalsprogrammet

dropkick murphys norway Livmorhalsprogrammet er et samarbeid mellom HOD, Helsedirektoratet, Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi), landets patologi- og mikrobiologiavdelinger, prøvetakere og seksjon for livmorhalsscreening, som er en enhet i Kreftregisteret.

mest likte julesanger  

skull candy company knudson jewelers roseburg Klikk for større bilde.

leaked snapchat database brette hjerte serviett

montreal jazz festival 2017 Figur 1: Organisering av Livmorhalsprogrammet

1.7 Følgende registre danner basis for organisering og evaluering av Livmorhalsprogrammet

riverdale school gk book 2 Landets patologi- og mikrobiologiavdelinger, offentlige og private, sender en kopi av alle sine aktuelle prøveresultater til Livmorhalsprogrammet hver måned.

michael voris movies Gynekologiske avdelinger og private gynekologer sender informasjon om behandling av premaligne lidelser i cervix til Livmorhalsprogrammet. 

konsulater i bergen Til sammen 17 patologiavdelinger besvarer cytologiske livmorhalsprøver, 19 diagnostiserer histologi og 16 avdelinger (både mikrobiologi- og patologiavdelinger) utfører HPV-testing.

tellus 10 organisk kjemi 43 gynekologiske avdelinger og privatpraktiserende gynekologer rapporterer utredning og behandling av premaligne lidelser i livmorhalsen.

benne kadubu recipe Livmorhalsprogrammet har utarbeidet særskilte spesifikasjoner for overføring av resultater til Kreftregisteret. Fra 2015 har to patologiavdelinger overført data elektronisk. Det gjenstår fortsatt en del arbeid før alle laboratorier kan overføre data elektronisk.

bode laka daora sd video Rapportering av utredning og behandling av premaligne lidelser i livmorhalsen meldes på eget meldeskjema (” CIN-skjema”). Skjemaet er tilpasset elektronisk overføring, og i 2016 rapporterte de fleste avdelinger og gynekologer elektronisk.

mordersnegler liker ikke kakeform med hull i midten Cytologiregisteret (fra november 1991) inneholder opplysninger fra all cervixcytologisk prøvetaking, også normale funn, tatt fra livmorhalsen fra kvinner over 16 år.

finse anorakk rosa ønsker ikke a amme Histologiregisteret (fra januar 2002) inneholder alle svar fra histologiske prøver tatt fra livmorhalsen, inkludert alle godartede (benigne) forandringer.

anna aarstrand slaatsveen lotto resultater joker HPV-registeret (fra juli 2005) inneholder opplysninger om all HPV-testing fra livmorhalsen.

svart toms med glitter start til a kjøpe bulig frastavanger kommun CIN-registeret (fra januar 1997) inneholder data om oppfølging og behandling av forstadier til kreft i livmorhalsen (histologiske prøver).

vichy homme 72h roll on politiet bruk av sosiale medier Kreftregisterets Insidensdatabase (fra 1951) inneholder informasjon om all invasiv kreft.

takaro lodge te anau viking symbols and signs tattoo Reservasjonsregisteret inneholder informasjon om hvilke kvinner som har reservert seg mot brev og mot registrering av personopplysninger knyttet til negative funn.

årsmodell yamaha påhengsmotor røde frukter bær Folkeregisteret, en kopi av Folkeregisteret sendes hver måned til Kreftregisteret.

desert ecosystem ppt mens vi venter på godot Dødsårsaksregisteret, i de tilfellene kreft er oppgitt som dødsårsak, overføres en kopi av dødsmeldingene til Kreftregisteret.

file rename in java

1.8 Brevutsendelser

østerås senter åpningstider Alle resultatene registrert i Livmorhalsprogrammets screeningdatabaser danner grunnlag for utsendelse av brev til kvinner og leger. Det sendes påminnelse til kvinner når det er tid for ny prøve, anbefaling om oppfølging av lette celleforandringer og uegnet prøve når dette ikke er registrert, og brev til leger der Livmorhalsprogrammet mangler oppfølgingsresultater etter alvorlig cytologisk diagnose.

Informasjonsbrev til kvinner det året de fyller 25

gta game download for pc Brevet gir en kort innføring i hvorfor det er viktig for unge kvinner å ta celleprøve, hvordan kvinnen skal få tatt en celleprøve, hvordan hun bør forberede seg og hvilke rettigheter hun har. Brevet sendes alle kvinner selv om hun har tatt prøve før.

Påminnelse/ Ny påminnelse

krig under jorda tunneler Cytologiregisteret, histologiregisteret, HPV registeret og Kreftregisteret insidensdatabase danner grunnlag for utsendelse av påminnelsesbrev til kvinner i alderen 26-69 år.

varer unødvendig dobbelt pakket Påminnelse sendes 2 år og 10 måneder etter siste registrerte prøve. Dersom det ikke registreres prøve fra kvinnen i løpet av det neste året sendes en ny påminnelse.

appelsinhud på bryst Dersom det ikke registreres en prøve fra kvinnen i løpet av de tre neste årene vil det igjen sendes påminnelse. Brevene er en påminnelse til kvinnen om å bestille time for prøvetaking hos legen sin.

hp pavilion notebook bios Kvinner som tar prøver regelmessig og innenfor anbefalt tidsintervall, vil aldri motta påminnelsesbrev. Kvinner som er registrert i reservasjonsregisteret vil heller ikke motta brev. 

Anbefaling om å få tatt celleprøven fra livmorhalsen på nytt

fest holi img for drawing exam of 9 Av og til mottar laboratoriene prøver av teknisk dårlig kvalitet. Prøvetaker får da beskjed om å innkalle kvinnen til ny prøvetaking.

billige hotell i paris Hvis ny prøve ikke er registrert innen 9 måneder sender Livmorhalsprogrammet brev til kvinnen. Dette brevet sendes til kvinner i alle aldre.

Anbefaling om kontroll av celleprøve fra livmorhalsen

find encryption key Kontrollprøve anbefales når prøven viser lette celleforandringer, eller en infeksjon med humant papilloma virus (HPV) i livmorhalsen.

filmer charles bronson Brev sendes til kvinner som ikke er blitt fulgt opp som anbefalt 12 måneder etter at prøven ble tatt. Dette brevet sendes til kvinner i alle aldre.

Manglende utredning av celleforandringer i livmorhalsen

minimumtemperatur på kjøling Når en celleprøve viser celleforandringer som bør utredes videre, skal legen innkalle kvinnen til oppfølging og utredning innen tre måneder.

ødelagt har av bleking Dersom ikke nye prøver registreres, kontaktes laboratoriet som har undersøkt prøven, og ved behov prøvetaker. Dersom det fortsatt ikke er registrert en oppfølgingsprøve 13 måneder etter at livmorhalsprøven ble tatt, henvender Livmorhalsprogrammet seg direkte til kvinnen, og påpeker viktigheten av å få tatt en ny prøve.

the redmen tv nationaltheatret program var 2018

kjøtt som er godt i suppe  

gravemaskiner til salgs

1.9 Plikt til kvalitetssikring av Livmorhalsprogrammet

dekk avant r35 Kvalitetssikring skal være en kontinuerlig prosess i alt medisinskfaglig arbeid.

smart hjem produkter veldig andpusten under trening (lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv.) formål er bl.a. å bidra til “sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten”. Den gjelder for helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp, jf. § 2.

tony jaa movies Livmorhalsprogrammet er et forebyggende helsetilbud og må således betraktes som en helsetjeneste. Kravet til kvalitet er forankret i Helsepersonellovens § 4, hvoretter helsepersonell “skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet som kan forventes”.

spydeberg sparebank åpningstider I lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten mv. er kvalitetssikringsaspektet integrert i flere bestemmelser. I best nytt tak § 4-2 er det gitt bestemmelser om informasjonssikkerhet og i § 4-3 plikt til internkontroll.

cheat barents sea fishing For å forbedre kvaliteten må Livmorhalsprogrammet sørge for kontinuerlig tilbakerapportering av resultater til sykehusene for lokalt kvalitetsarbeid, slik at uønsket variasjon i helsetjenesten reduseres, øke tilgjengeligheten av statistikk om hele pasientforløpet, videreutvikle kvalitetsmål som er vesentlig for forbedring av helsetjenesten, gjøre oppdatert nasjonal statistikk tilgjengelig så raskt som mulig.

Årsrapport

anna czartoryska dzieci Fra 2009 har Livmorhalsprogrammet utgitt en årsrapport. Årsrapporten gjengir virksomheten ved fem hoved indikatorer; aktivitet, effektivitet, diagnostikk og behandling, laboratorieresultater og vaksineoppfølging.

martin fredriksen vvs Formålet med rapporten er å identifisere avvik så tidlig som mulig for rask intervensjon.

how to make a princess canopy kanye west shoes india

Audit, gjennomgang av alle tilfeller av livmorhalskreft

kaloriinntak per dag mann I 2015 gjennomførte Livmorhalsprogrammet for første gang en gjennomgang av alle krefttilfeller (fra 2013) med tidligere lavgradige og benigne celleprøver og histologiske preparater inntil fem år før diagnosetidspunkt.

alan ball footballer Denne gjennomgangen gjøres nå årlig.

christel alsos nye kjæreste Resultatene av auditen vil første gang bli presentert i årsrapporten for 2016.  

Laboratorieresultater

bolier for eldre til salgs Hvert år utarbeider Livmorhalsprogrammet en rapport som inneholder den enkelte patologiavdelings resultater for cytologi-, HPV- og histologidiagnostikk.

lørdag på spansk Rådgivningsgruppen kommenterer resultatene fra hver avdeling før det sendes tilbakemelding.

blandingsvalper til salgs I brev til patologiavdelingene angis deres resultater, et landsgjennomsnitt og deres avvik fra dette gjennomsnittet. Livmorhalsprogrammet ber om kommentarer fra avdelingene dersom det foreligger avvik. Tilbakemeldingene fra avdelingene behandles i Rådgivningsgruppen.

mary elise olsen De gynekologiske avdelingene og privatpraktiserende gynekologene som sender inn CIN-skjema, mottar oversikt over resultater fra CIN-registeret hvert år.

del in rly code Resultatene behandles i Rådgivningsgruppen.

store oslo norway Utredning og videre oppfølging av kvinnen er avhengig av tidligere pasienthistorikk. Derfor er det viktig at den behandlende legen så vel som patologiavdelingen har tilgang til den enkelte kvinnes screeninghistorie, og kan følge gangen fra en kronisk HPV-infeksjon til høygradige celleforandringer og til diagnosen bekreftes på biopsi og evt. i konisat.

stekespade uten plastic Livmorhalsprogrammet har jobbet med at laboratoriene skal få tilgang til kvinners prøvehistorikk siden 2014. Saken ligger i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

alderstrygd i norge Dersom leger (prøvetakere) ikke følger de anbefalte, faglige retningslinjene, vil laboratoriene i første omgang kunne gjøre vedkommende oppmerksom på dette og foreslå eventuelle tiltak.

kort tynt har Livmorhalsprogrammet bør orienteres ved vesentlige avvik, eller i saker som har prinsipiell betydning.

forklar uttrykket stumt infarkt Sakene rapporteres videre til Rådgivningsgruppen for behandling. Vesentlige avvik som kommer i konflikt med helselovgivningen, må rapporteres til foretakets ledelser og/eller til tilsynsmyndighetene.

slett internet explorer

1.10 Bruk av HPV tester i screeningprogrammet

HPV-test som primærscreeningsmetode

ralph smart infinite waters bio Høsten 2013 besluttet Helsedirektoratet, med godkjenning fra HOD, at HPV-test i primærscreening skulle innføres fra 2015 som et implementeringsprosjekt for kvinner i alderen 34-69 år i fylkene Rogaland, Hordaland, Nord- og Sør-Trøndelag. Helsedirektoratet overførte prosjektet til Kreftregisteret 01.02.14.

forsvare sisjon del 1 Implementeringen følger en randomisert innføring med to armer, en HPV-arm og en cytologi-arm. Kvinner som er i aldersgruppen 34-69 år, født på en partallsdag og bosatt i ett av de fire prøvefylkene (eller ev. i nye fylker som inkluderes), skal tilbys HPV-test i primærscreening med et fem års screeningintervall. Kvinner som er i aldersgruppen 34-69 år og født på en oddetallsdag skal tilbys dagens screeningprogram med cytologisk prøve hvert tredje år.

telefonski imenik hrvatske Implementeringen skal evalueres på gitte indikatorer og endepunkter, og prosjektet gjennomføres under kontrollerte forhold.

infra engineering services kondolerer så mye

HPV test i sekundærscreening

blime dansen 2014 hele dansen I 2005 begynte man å teste kvinner med ASC-US og LSIL med HPV test og cytologi 6-12 mnd. etter prøvesvar (utsatt HPV triage).

bipolare og sommer Et nytt regulatorisk system for HPV-testing i sekundærscreening ble innført 01.01.2012. Her reguleres det blant annet hvilke krav som stilles til HPV-testene som skal brukes i Livmorhalsprogrammet.

alzheimer ny forskning I 2014 endret man algoritmen og begynte å teste første ASC-US/ LSIL prøven med HPV (refleks HPV triage).

rupay tamil movie Livmorhalsprogrammet har to ulike algoritmer for oppfølging av lavgradige eller usikre funn.

dazzle dvc 100 free software Kvinner i alderen 25 til 69 år anbefales å ta HPV-test som sekundærscreening, mens kvinner som er eldre eller yngre enn denne aldersgruppen kun følges opp med cytologi.

alva aase eide kapell & annat

1.11 Evalueringsrapporter og forskning

thank you in turkish Etter opprettelsen av Livmorhalsprogrammet i 1995, er det foretatt flere evalueringer av ulike sider ved screeningvirksomheten:

 • Evaluering av hovedmålsettingen for programmet etter 10 års virksomhet. Halarmie hammer free fire dodriver license congrat rsen T., Skare G.B., Steen R., et al. [Cervical cancer after 10 years of nationally coordinated screening.] Tidsskr. Nor Laegeforen. 2008;128:682-5.
 • En rapport fra Rådgivningsgruppen i 2008 med foreløpige erfaringer etter innføring av regulert HPV-testing i 2005.
  Are Dalen et al. HPV-testing som sekundærscreening i Norge. Evaluering av prøveperiode 01.07.2005-31.03.2007. Rapport fra Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet mot livmorhalskreft, Kreftregisteret, 2008.  
 • I 2007 ble det publisert en kvalitetsevaluering av kvinner diagnostisert med livmorhalskreft og med screeninghistorie bestående av cytologi med lavgradig dysplasi eller med prøver uegnet for diagnostikk.
  Anna M. Bofin et al. Papanicolaou Smear History in Women With Low-Grade Cytology Before Cervical Cancer Diagnosis. Cancer Cytopathology, Volume 111, Issue 4, pages 210–216, 25. August 2007
 • I 2008 presenterte Livmorhalsprogrammet en evaluering av muligheten for å endre screeningintervallet for kvinner over 50 år og for muligheten for å senke øvre aldersgrense ved screening.
  Tor Molden og Bente Kristin Johansen et al.: Livmorhalsprogrammet mot livmorhalskreft. En vurdering av konsekvensene av å senke øvre aldersgrense og av å endre screeningintervall for kvinner eldre enn 50 år. Kreftregisteret, Oslo, 2008. 
 • Det foreligger også et doktorgradsarbeid ved Jan Nygård fra 2005 (5) som hadde som formål å evaluere introduksjon av et koordinert screeningprogram og å vurdere endringer i programmets retningslinjer basert på resultater fra evalueringen. Innføringen av HPV som utsatt triage etter ASC-US, LSIL og uegnet prøve, baserte seg på resultater fra doktorgradsarbeidet.
  Jan F. Nygård. Effectiveness of Cervical Cancer Screening. An epidemiological study based on register data from a population-based co-ordinated cervical cancer screening programme. Faculty of Medicine, University of Oslo

tidligere spillere aurdal leira damer
Livmorhalsprogrammet sine rapporter er utarbeidet på bakgrunn av europeiske retningslinjer.
European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Second edition. International Agency for Research on Cancer. European Communities 2008. (Rev 2014)

Data som brukes til evaluering og forskning følger til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

1.12 HPV vaksine

hero bikes india Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) baden baden stol plantasjen er et tilbud til jenter i 7. klasse gjennom barnevaksinasjonsprogrammet fra skoleåret 2009/2010.

matt alcalá mustang I en toårsperiode fra 1. november 2016 får jenter født 1991 og senere tilbud om gratis HPV-vaksine (midlertidig opphentingsvaksinasjonsprogram).

crumble med havregryn Kommunehelsetjenesten har plikt til å tilby vaksine til dem som omfattes av vaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet gir faglige retningslinjer for gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet, og har ansvar for å kjøpe inn og distribuere vaksiner.

rørte blåbær med sukker Vaksinerte kvinner anbefales fortsatt å delta i livmorhalsprogrammet.

ingen oppstart med usb dell vostro 3500 heliport hammerfest adresse

flekkenga natur barnehage

phil edwards townsville  

tommy flanagan quartet sabrina carpenter snl

bachmann og haug 2006

paczki do norwegii z polski  

profile picture maker minecraft