avfallssortering offentlige bygg Tomosyntese – fremtidens screeningmetode for brystkreft?

Kreftregisteret og Brystdiagnostisk senter ved Haukeland universitetssjukehus gjennomfører nå en studie på bruk av tomosyntese - tredimensjonale mammografibilder - i brystkreftscreening.

røverdatter sofia haugan Sist oppdatert 15.8.18 

emily is away too Forskningsstudien «Digital bryst-tomosyntese – fremtidens screeningmetode for begynnelser trøndelag teater anmeldelse brystkreft?» er en studie som utføres i Mammografiprogrammet, på Brystdiagnostisk senter ved radiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. Studien kalles også Tomosyntesestudien i Bergen (To-Be-studien).

trolls pluche 46 cm poppy Studien vil gi oss kunnskap som kan bidra til å gi svar på om det er hensiktsmessig å ta i bruk tomosyntese som screeningmetode i Mammografiprogrammet.

Hva er To-Be-studien?

dårlig co2 opptak i narkose Alle kvinner som inviteres og møter til screening på Danmarksplass i Bergen i studieperioden får tilbud om å delta i To-Be-studien. For å delta må det gis et informert samtykke ved å signere en samtykkeerklæring. Dette gjøres når man møter til screening på Danmarksplass.

suzannah ibsen wenche foss Studien er delt i to deler, To-Be 1 og To-Be 2, som korresponderer til to screeningrunder, henholdsvis januar 2016-desember 2017 og januar 2018-desember 2019.

To-Be 1

dgi huset herning I To-Be 1 ble kvinnene som ønsket å delta i studien i screeningrunden januar 2016-desember 2017 randomisert (tilfeldig valgt) til å screenes med enten standard digital mammografi eller tomosyntese. Like mange kvinner ble randomisert til hver teknikk lose double chin. Dette var viktig for å sikre et godt sammenligningsgrunnlag mellom de to teknikkene.

etter regn kommer solskinn I To-Be 1 vil resultater fra screening med tomosyntese bli sammenlignet med resultater fra screening med digital mammografi for å finne styrker og svakheter ved de to teknikkene.

avbrekk i undervisningen Kvinner som ikke ønsket å delta, ble screenet med digital mammografi, som regnes som standard screeningmetode i Norge.

apne v dollaya ch jaan chahidi To-Be 1 forventes avsluttet i desember 2019.

To-Be 2

hvordan genmodifiserte dyr I To-Be 2 blir alle som er villige til å delta i studien i perioden januar 2018-desember 2019 screenet med tomosyntese (andre screeningrunde i To-Be). Dette gir oss muligheten til å undersøke bruk av tomosyntese i to påfølgende screeningrunder, samt sammenligne bruk av tomosyntese etter digital mammografi i forrige screeningrunde.

inntil anne kristin hagesæther Kvinner som ikke ønsker å delta screenes med digital mammografi, som regnes som standard screeningmetode i Norge.

birkenstock damen sommer To-Be 2 forventes avsluttet i desember 2022.

Finansiering og organisering av To-Be-studien

selfie drone x60 Kreftregisteret fikk i oktober 2015 tildelt 12 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å utføre en studie der hensikten er å bidra med kunnskap om hvorvidt en ny mammografimetode, tomosyntese, er egnet til bruk i mammografiscreening.

største selskaper på oslo børs Studien ledes av Solveig Hofvind på Kreftregisteret, og Kreftregisteret er ansvarlig for innsamling og kvalitetssikring av data, samt analyser og publisering.

presente perfecto ejercicios Brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus er ansvarlig for billedtaking, tyding, konsensus, tilleggsundersøkelser, diagnostikk og behandling. Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for kostnadsanalysene som skal utføres i forbindelse med studien.

middle east countries I oktober 2017 ble Kreftregisteret tildelt sju millioner kroner fra Kreftforeningen for å utvide studien med tre nye år (To-Be 2).

Om tomosyntese

punjabi tandoori oslo Digital bryst-tomosyntese (DBT) er en relativt nyutviklet «tredimensjonal» avbildningsteknikk som skiller seg fra vanlig digital mammografi ved at den delen av røntgenapparatet som tar bildene (røntgenrøret) beveger seg i en bue over brystet mens det tas en serie med bilder (se illustrasjon). Deretter blir informasjonen fra bildene sendt til en datamaskin, hvor det lages (rekonstrueres) «tre-dimensjonale» bilder av hele brystet.g letter words with hindi meaning  

festningen hotell kongsvinger ettervern barnevern rettigheter vinden kjenner ingen grenser Ut fra tomosyntese-bildene kan man lage «syntetiske» todimensjonale bilder (tilsvarende vanlig mammografi). Dermed vil man kunne tilby todimensjonale og tredimensjonale bilder i én undersøkelse med samme stråledose som ved vanlig digital mammografi.

motorseiler til salgs

Mulige fordeler ved tomosyntese

bitter quotes about life På bakgrunn av kunnskap vi har i dag er digital mammografi den beste metoden vi har for å oppdage brystkreft i et tidlig stadium av sykdomsutviklingen, det vil si ved screening. Metoden har imidlertid svakheter blant annet når det gjelder å finne små svulster hos kvinner med tett brystkjertelvev. Ved tomosyntese tas det snittbilder av brystet. Det antas at denne teknikken gjør at man i større grad kan skille brystkjertelvevet fra hverandre, og dermed lettere kunne skille normalt kjertelvev fra vev som er suspekt for sykdom.

tarpon fishing angola Resultater fra andre studier kan tyde på at bruk av tomosyntese fører til at færre kvinner må kalles tilbake for tilleggsundersøkelser etter screening, og en høyere andel oppdagede brystkrefttilfeller. Det er imidlertid for få gode studier på bruk av tomosyntese i screening både i Norge og internasjonalt til å vite om det er riktig å ta i bruk teknikken i Mammografiprogrammet. Per i dag er ikke tomosyntese anbefalt å brukes som screeningverktøy av eksperter eller helsemyndigheter, verken i Norge eller i Europa. Det er derfor viktig og nødvendig å utføre flere studier på dette området – fortrinnsvis randomiserte studier (gullstandarden innen medisinsk forskning). 

Betydning for kvinnene som ønsker å delta i studien

how return income tax online Kun kvinner som blir invitert og møter til screening på Danmarksplass i Bergen har mulighet til å delta i To-Be-studien. apne yadooo shyari

beti haryanvi song download For kvinnene som deltar vil det ikke være forskjell i prosedyrene som utføres i forbindelse med screeningundersøkelsen, og eventuell videre oppfølging, utredning eller behandling. 

sweety film kannada video songs download Alle screeningundersøkelser, uavhengig om man deltar eller ikke, eller om man blir screenet med digital mammografi eller tomosyntese, tydes på vanlig måte av radiologene på Brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus. 
Deltakerne vil få svar på screeningundersøkelsen på vanlig måte, og de som trenger tilleggsundersøkelser vil få time til dette på Haukeland universitetssjukehus, som vanlig. 

spørsmål ringe på en jobb Ved både digital mammografi og tomosyntese må brystet klemmes mellom detektoren og en kompresjonsplate for å oppnå optimal bildekvalitet. En undersøkelse med tomosyntese tar litt lengre tid enn vanlig mammografi fordi brystet må være litt lengre i klem enn ved digital mammografi, gjennomsnittlig 10-15 sekunder for tomosyntese sammenlignet med 5-10 sekunder for digital mammografi. 

sannan bil åpningstider For å få svar på spørsmålet om tomosyntese er bedre enn digital mammografi som screeningteknikk i Mammografiprogrammet er det viktig at så mange som mulig deltar i studien. Vi oppfordrer derfor alle til å delta!

Frivillig deltagelse

lager film fra krigen Kvinner som samtykker til å delta i studien kan senere trekke samtykket tilbake uten at det får konsekvenser for screeningundersøkelsen eller eventuell videre helsehjelp. Deltagende kvinner har også rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert hos Kreftregisteret. De har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i opplysningene som er registrert.

shuntventiler til varmeanlegg esbe Dersom en kvinne velger å trekke seg, kan hun kreve å få slettet innsamlede opplysninger knyttet til studien, før resultater fra studien publiseres.

Personvern

kohler motor reservdelar Opplysningene som registreres om kvinnene som deltar i studien skjer etter godkjennelse fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Opplysningene vil bli behandlet av autorisert personell med taushetsplikt.
Før opplysningene blir analysert, vil navn og fødselsnummer fjernes. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltindivider i resultatene av studien når disse publiseres. 

seb kort bank ab oslofilialen Mammografibildene blir lagret etter normale prosedyrer i arkivet på Haukeland universitetssjukehus, med navn og fødselsnummer.

polaroid tv 32 Som en del av studien vil resultatene for kvinnene som kalles tilbake for tilleggsundersøkelser følges ekstra nøye. I noen tilfeller vil det være behov for å hente disse opplysningene fra den enkelte kvinnes elektroniske journal. Dette har REK gitt tillatelse til.

senioren schach halberstadt Ut over det som er beskrevet over vil vi kun benytte opplysninger som også samles inn ved vanlig deltakelse i Mammografiprogrammet (oppmøte til screening, screeningresultat, eventuell tilleggsundersøkelse og resultatet av denne). Disse opplysningene registreres med hjemmel i Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig i To-Be-studien.

Resultater fra studien

intel security flaw Opplysningene som innhentes i studien registreres hos Kreftregisteret. Forskere vil analysere dataene som innhentes ved screening og ved eventuell videre oppfølging, samt kostnader knyttet til bruk av tomosyntese i screening. Resultatene vil bli publisert i internasjonale tidsskrifter.

hvilken rockering gir best resultat Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltindivider i resultatene av studien når disse publiseres.

curtains online shopping amazon I mars 2017 ble det ansatt en doktorgradsstipendiat i To-Be 1. Den første artikkelen i doktorgradsarbeidet omhandler de første resultatene fra studien. Vi vil blant annet sammenligne tydetider, andel etterundersøkte og stråledoser ved bruk av tomosyntese og digital mammografi etter ett år. I tillegg jobbes det med en artikkel på økonomiske kostnader ved bruk av tomosyntese i screening ved Universitetet i Oslo. 

auckland new zealand airport Resultater fra To-Be 1 ble presentert på European Congress of Radiology (ECR) i Wien i mars 2017, i form av en muntlig presentasjon og en poster. Link til sammendragunder gulv til bad og sende avslag på jobbsøknad

snickers workwear prisliste Resultater fra To-Be 1 ble også presentert på ECR i 2018. I en muntlig presentasjon ble deler av resultatene fra den første artikkelen i To-Be 1-studien presentert (se sammendrag hinduistiske guder rama). I tillegg ble To-Be-studien, sammen med et knippe andre randomiserte studier om diagnostiske avbildningsmetoder som antas å ha stort fremtidig potensiale, valgt ut til å presenteres på en pressekonferanse under ECR i 2018.

seng gol digitaltmuseum Resultater fra To-Be 1 har i tillegg blitt lagt frem på 8th Nordic Mammography Screening Symposium i Oslo i oktober 2017 i form av et foredrag og et bakstykke skappel genser