museos de la paz Tomosyntese – fremtidens screeningmetode for brystkreft?

Kreftregisteret og Brystdiagnostisk senter ved Haukeland universitetssjukehus gjennomfører nå en studie på bruk av tomosyntese - tredimensjonale mammografibilder - i brystkreftscreening.

begynnelser trøndelag teater anmeldelse Sist oppdatert 15.8.18 

trolls pluche 46 cm poppy Forskningsstudien «Digital bryst-tomosyntese – fremtidens screeningmetode for emily is away too brystkreft?» er en studie som utføres i Mammografiprogrammet, på Brystdiagnostisk senter ved radiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. Studien kalles også Tomosyntesestudien i Bergen (To-Be-studien).

dårlig co2 opptak i narkose Studien vil gi oss kunnskap som kan bidra til å gi svar på om det er hensiktsmessig å ta i bruk tomosyntese som screeningmetode i Mammografiprogrammet.

Hva er To-Be-studien?

suzannah ibsen wenche foss Alle kvinner som inviteres og møter til screening på Danmarksplass i Bergen i studieperioden får tilbud om å delta i To-Be-studien. For å delta må det gis et informert samtykke ved å signere en samtykkeerklæring. Dette gjøres når man møter til screening på Danmarksplass.

lose double chin Studien er delt i to deler, To-Be 1 og To-Be 2, som korresponderer til to screeningrunder, henholdsvis januar 2016-desember 2017 og januar 2018-desember 2019.

To-Be 1

etter regn kommer solskinn I To-Be 1 ble kvinnene som ønsket å delta i studien i screeningrunden januar 2016-desember 2017 randomisert (tilfeldig valgt) til å screenes med enten standard digital mammografi eller tomosyntese. Like mange kvinner ble randomisert til hver teknikk dgi huset herning. Dette var viktig for å sikre et godt sammenligningsgrunnlag mellom de to teknikkene.

avbrekk i undervisningen I To-Be 1 vil resultater fra screening med tomosyntese bli sammenlignet med resultater fra screening med digital mammografi for å finne styrker og svakheter ved de to teknikkene.

apne v dollaya ch jaan chahidi Kvinner som ikke ønsket å delta, ble screenet med digital mammografi, som regnes som standard screeningmetode i Norge.

hvordan genmodifiserte dyr To-Be 1 forventes avsluttet i desember 2019.

To-Be 2

inntil anne kristin hagesæther I To-Be 2 blir alle som er villige til å delta i studien i perioden januar 2018-desember 2019 screenet med tomosyntese (andre screeningrunde i To-Be). Dette gir oss muligheten til å undersøke bruk av tomosyntese i to påfølgende screeningrunder, samt sammenligne bruk av tomosyntese etter digital mammografi i forrige screeningrunde.

birkenstock damen sommer Kvinner som ikke ønsker å delta screenes med digital mammografi, som regnes som standard screeningmetode i Norge.

selfie drone x60 To-Be 2 forventes avsluttet i desember 2022.

Finansiering og organisering av To-Be-studien

største selskaper på oslo børs Kreftregisteret fikk i oktober 2015 tildelt 12 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å utføre en studie der hensikten er å bidra med kunnskap om hvorvidt en ny mammografimetode, tomosyntese, er egnet til bruk i mammografiscreening.

presente perfecto ejercicios Studien ledes av Solveig Hofvind på Kreftregisteret, og Kreftregisteret er ansvarlig for innsamling og kvalitetssikring av data, samt analyser og publisering.

middle east countries Brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus er ansvarlig for billedtaking, tyding, konsensus, tilleggsundersøkelser, diagnostikk og behandling. Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for kostnadsanalysene som skal utføres i forbindelse med studien.

g letter words with hindi meaning I oktober 2017 ble Kreftregisteret tildelt sju millioner kroner fra Kreftforeningen for å utvide studien med tre nye år (To-Be 2).

Om tomosyntese

ettervern barnevern rettigheter Digital bryst-tomosyntese (DBT) er en relativt nyutviklet «tredimensjonal» avbildningsteknikk som skiller seg fra vanlig digital mammografi ved at den delen av røntgenapparatet som tar bildene (røntgenrøret) beveger seg i en bue over brystet mens det tas en serie med bilder (se illustrasjon). Deretter blir informasjonen fra bildene sendt til en datamaskin, hvor det lages (rekonstrueres) «tre-dimensjonale» bilder av hele brystet.punjabi tandoori oslo  

motorseiler til salgs vinden kjenner ingen grenser festningen hotell kongsvinger Ut fra tomosyntese-bildene kan man lage «syntetiske» todimensjonale bilder (tilsvarende vanlig mammografi). Dermed vil man kunne tilby todimensjonale og tredimensjonale bilder i én undersøkelse med samme stråledose som ved vanlig digital mammografi.

bitter quotes about life

Mulige fordeler ved tomosyntese

tarpon fishing angola På bakgrunn av kunnskap vi har i dag er digital mammografi den beste metoden vi har for å oppdage brystkreft i et tidlig stadium av sykdomsutviklingen, det vil si ved screening. Metoden har imidlertid svakheter blant annet når det gjelder å finne små svulster hos kvinner med tett brystkjertelvev. Ved tomosyntese tas det snittbilder av brystet. Det antas at denne teknikken gjør at man i større grad kan skille brystkjertelvevet fra hverandre, og dermed lettere kunne skille normalt kjertelvev fra vev som er suspekt for sykdom.

apne yadooo shyari Resultater fra andre studier kan tyde på at bruk av tomosyntese fører til at færre kvinner må kalles tilbake for tilleggsundersøkelser etter screening, og en høyere andel oppdagede brystkrefttilfeller. Det er imidlertid for få gode studier på bruk av tomosyntese i screening både i Norge og internasjonalt til å vite om det er riktig å ta i bruk teknikken i Mammografiprogrammet. Per i dag er ikke tomosyntese anbefalt å brukes som screeningverktøy av eksperter eller helsemyndigheter, verken i Norge eller i Europa. Det er derfor viktig og nødvendig å utføre flere studier på dette området – fortrinnsvis randomiserte studier (gullstandarden innen medisinsk forskning). 

Betydning for kvinnene som ønsker å delta i studien

beti haryanvi song download Kun kvinner som blir invitert og møter til screening på Danmarksplass i Bergen har mulighet til å delta i To-Be-studien. how return income tax online

sweety film kannada video songs download For kvinnene som deltar vil det ikke være forskjell i prosedyrene som utføres i forbindelse med screeningundersøkelsen, og eventuell videre oppfølging, utredning eller behandling. 

spørsmål ringe på en jobb Alle screeningundersøkelser, uavhengig om man deltar eller ikke, eller om man blir screenet med digital mammografi eller tomosyntese, tydes på vanlig måte av radiologene på Brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus. 
Deltakerne vil få svar på screeningundersøkelsen på vanlig måte, og de som trenger tilleggsundersøkelser vil få time til dette på Haukeland universitetssjukehus, som vanlig. 

sannan bil åpningstider Ved både digital mammografi og tomosyntese må brystet klemmes mellom detektoren og en kompresjonsplate for å oppnå optimal bildekvalitet. En undersøkelse med tomosyntese tar litt lengre tid enn vanlig mammografi fordi brystet må være litt lengre i klem enn ved digital mammografi, gjennomsnittlig 10-15 sekunder for tomosyntese sammenlignet med 5-10 sekunder for digital mammografi. 

lager film fra krigen For å få svar på spørsmålet om tomosyntese er bedre enn digital mammografi som screeningteknikk i Mammografiprogrammet er det viktig at så mange som mulig deltar i studien. Vi oppfordrer derfor alle til å delta!

Frivillig deltagelse

shuntventiler til varmeanlegg esbe Kvinner som samtykker til å delta i studien kan senere trekke samtykket tilbake uten at det får konsekvenser for screeningundersøkelsen eller eventuell videre helsehjelp. Deltagende kvinner har også rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert hos Kreftregisteret. De har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i opplysningene som er registrert.

kohler motor reservdelar Dersom en kvinne velger å trekke seg, kan hun kreve å få slettet innsamlede opplysninger knyttet til studien, før resultater fra studien publiseres.

Personvern

seb kort bank ab oslofilialen Opplysningene som registreres om kvinnene som deltar i studien skjer etter godkjennelse fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Opplysningene vil bli behandlet av autorisert personell med taushetsplikt.
Før opplysningene blir analysert, vil navn og fødselsnummer fjernes. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltindivider i resultatene av studien når disse publiseres. 

polaroid tv 32 Mammografibildene blir lagret etter normale prosedyrer i arkivet på Haukeland universitetssjukehus, med navn og fødselsnummer.

senioren schach halberstadt Som en del av studien vil resultatene for kvinnene som kalles tilbake for tilleggsundersøkelser følges ekstra nøye. I noen tilfeller vil det være behov for å hente disse opplysningene fra den enkelte kvinnes elektroniske journal. Dette har REK gitt tillatelse til.

intel security flaw Ut over det som er beskrevet over vil vi kun benytte opplysninger som også samles inn ved vanlig deltakelse i Mammografiprogrammet (oppmøte til screening, screeningresultat, eventuell tilleggsundersøkelse og resultatet av denne). Disse opplysningene registreres med hjemmel i Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig i To-Be-studien.

Resultater fra studien

hvilken rockering gir best resultat Opplysningene som innhentes i studien registreres hos Kreftregisteret. Forskere vil analysere dataene som innhentes ved screening og ved eventuell videre oppfølging, samt kostnader knyttet til bruk av tomosyntese i screening. Resultatene vil bli publisert i internasjonale tidsskrifter.

curtains online shopping amazon Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltindivider i resultatene av studien når disse publiseres.

under gulv til bad I mars 2017 ble det ansatt en doktorgradsstipendiat i To-Be 1. Den første artikkelen i doktorgradsarbeidet omhandler de første resultatene fra studien. Vi vil blant annet sammenligne tydetider, andel etterundersøkte og stråledoser ved bruk av tomosyntese og digital mammografi etter ett år. I tillegg jobbes det med en artikkel på økonomiske kostnader ved bruk av tomosyntese i screening ved Universitetet i Oslo. 

hinduistiske guder rama Resultater fra To-Be 1 ble presentert på European Congress of Radiology (ECR) i Wien i mars 2017, i form av en muntlig presentasjon og en poster. Link til sammendragsende avslag på jobbsøknad og auckland new zealand airport

bakstykke skappel genser Resultater fra To-Be 1 ble også presentert på ECR i 2018. I en muntlig presentasjon ble deler av resultatene fra den første artikkelen i To-Be 1-studien presentert (se sammendrag snickers workwear prisliste). I tillegg ble To-Be-studien, sammen med et knippe andre randomiserte studier om diagnostiske avbildningsmetoder som antas å ha stort fremtidig potensiale, valgt ut til å presenteres på en pressekonferanse under ECR i 2018.

securitas direct ab Resultater fra To-Be 1 har i tillegg blitt lagt frem på 8th Nordic Mammography Screening Symposium i Oslo i oktober 2017 i form av et foredrag og et seng gol digitaltmuseum