pistol kontra revolver Offentlig, forskningsbasert evaluering i regi av Forskningsrådet

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte Forskningsrådet i 2008-2015 en forskningsbasert evaluering av Mammografiprogrammet. Evalueringen konkluderer blant annet med at programmet er kostnadseffektivt og har ført til redusert dødelighet av brystkreft blant de inviterte.

lofoten links apartments dikt til minne om mammajord og land . Denne forelå i september 2015.

samtaleterapi ungdom vestfold Blant rapportens konlusjoner er at Mammografiprogrammet fungerer som man kan vente, og at dødeligheten av brystkreft blant de inviterte har blitt redusert med 20 til 30 % som følge av programmet. Rapporten understreker at for den enkelte kvinne som skal bestemme om hun skal delta eller ikke, er det viktig å vurdere fordeler og ulemper utfra egne verdier, helse og livssituasjon.

Hensikten med evalueringen

smart nsdc login Formålet med evalueringen var å få en uavhengig faglig evaluering av Mammografiprogrammet med særlig vekt på programmets effekt på dødelighet av brystkreft. I St. prp. 1 (2006-2007) stod det at "det er behov for å evaluere hvorvidt mammografiprogrammet har oppfylt intensjonene og formålet, samt for å danne et faglig grunnlag for en eventuell utvidelse av mammografiprogrammet til også å gjelde andre aldersgrupper".

koppskatten 1645 for bergen Evalueringen ble delt i tre hovedområder:

  • Evaluering av effekter på dødelighet av brystkreft, endring i stadieinndeling, og endring i forekomst av avansert kreft
  • Evaluering av organiseringen av, tilgjengeligheten til, kvaliteten på og fagutviklingen knyttet til Mammografiprogrammet
  • Økonomisk evaluering: analyse av samlet ressursbruk og nytte/effekt av Mammografiprogrammet 

regency suites hotel budapest En lag din egen gmail ledet av professor Roar Johnsen ved NTNU fikk ansvaret for den faglige oppfølgingen av evalueringsprosjektene. Et slekt og data gravminner ble utarbeidet som styringsdokument, og

Hvem evaluerte?

per lyder klem Syv forskergrupper fra inn- og utland fikk i 2008 tilsagn om tildeling av midler for sine prosjekter. For å unngå habilitetsspørsmål ble det bestemt at forskere fra Kreftregisteret ikke kunne søke om prosjektmidler eller være del av prosjektgruppene. I ettertid ble det imidlertid bestemt at evalueringen skulle ta hensyn til alle relevante publikasjoner med data fra Mammografiprogrammet og fra screeningprogrammer i andre land, i tillegg til å omfatte de syv opprinnelige delprosjektene. Les mer om evalueringsprosjektene dice roller game.

Bakgrunn for evalueringen

vidar lager ap Både fra Mammografiprogrammet sin side og fra eksternt hold har det vært et ønske om å få en grundig evaluering av programmet. Les mer goog in com

Foreløpige resultater og publikasjoner

høyt turtall ved kaldstart Det er publisert flere artikler fra forskningsgruppene som fikk tildelt midler fra Forskningsrådet. Se publikasjonsoversikt hvorfor glukose i urinen når man spiser sunt.

opptakskrav medisin oslo  

lag time formula