falle i smak Opplysninger i databasen

De følgende variablene er de mest etterspurte og brukte i Kreftregisterets insidensregister.

føles på nynorsk Her finner du en liste over hvilke opplysninger Kreftregisteret har som kjerneopplysninger for alle pasienter og kreftformer. Se gustaviansk stil hus for mer detaljerte beskrivelser.

driver lexmark e120n I tillegg registrerer vi ytterligere variabler om for eksempel behandlingsmetoder for kreftformene som har egne kvalitetsregistre. 

Kjernevariabler

Pasientopplysninger

 • Fødselsår
 • Kjønn
 • Bostedsfylke ved diagnose
 • Alder ved diagnose

Sykdomsopplysninger

 • Diagnoseår
 • Diagnosens sikkerhet
 • Lokalisasjon
 • Topografi
 • Svulsttype (Histologi/Morfologi)
 • Basis for diagnosen
 • Utbredelse på diagnosetidspunktet
  • Metastase
  • Stadium*

steve aoki house * Stadium er kun relevant for kreft i bryst og livmorhals, samt lymfomer. Komplettheten av disse data er avhengig av klinikers utfylling av klinisk melding.

Aktuelle variabler for prosjekter som skal se på overlevelse (ev. dødelighet):

 • Status
 • Statusår
 • Underliggende dødsårsak
 • Oppfølgingstid

Aktuelle variabler for prosjekter som skal se på behandling

 • Kirurgisk inngrep
 • Strålebehandling
 • Hormonbehandling *
 • Kjemoterapi *
 • Annen behandling *

s vinod kumar co * Kvaliteten på disse dataene er avhengig av klinikers utfylling av klinisk melding. I mange tilfeller er dette opplysninger som er gitt på diagnosetidspunktet, og er altså informasjon om planlagt behandling. Dersom behandlingen avviker fra dette er det ikke sikkert det er registrert i Kreftregisteret.

charlotta hedlund instagram  

rennesøy kommune hjemmeside Vi gjør oppmerksom på at Kreftregisteret plikter å sørge for at behandlingen av de aktuelle opplysningene (sammenstilling, utlevering) er relevante og nødvendige for formålet med behandlingen, jf. Helseregisterloven § 11 (1).